Refund

การขอเงินคืน

การขอเงินคืนสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วัน (ประเทศไทย) หรือ 30 วัน (ต่างประเทศ)
  2. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ คุณลักษณะ เช่น ผิดสี ผิดรุ่น ผิดแบบ
  3. สินค้ามีความแตกหักเสียหาย หรือมีตำหนิ

กรณีที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้ มีดังต่อไปนี้

  1. แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งผิด
  2. ความเสียหาย เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภท ผิดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนการขอเงินคืน

  1. Login เข้าระบบ
  2. ไปที่รายการ คำสั่งซื้อ
  3. เลือกรายการ คำสั่งซื้อ ที่ท่านต้องการขอเงินคืน
  4. ระบุปัญหาและสาเหตุ พร้อมแนบหลักฐาน
  5. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณา และแจ้งผลโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

สายด่วน โทร. 0864128745