Showing 1–20 of 72 results

ชุดดูแลสุขภาพ

ชุดดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ใส่ใจการมีสุขภาพที่ดี ทั้งเรื่องการป้องกัน การพื้นฟู และการบำรุงดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในระดับเซลล์

ซึ่งเราได้จัดเป็นชุดมาตรฐาน เพื่อความสะดวกสำหรับทุกท่าน ในการเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการในเรื่องการดูแลสุขภาพ

เนื่องจากชุดดูแลสุขภาพที่เราได้จัดขึ้นสำดับดูแลในแต่ละอาการทางสุขภาพของท่าน จะมีความหลากหลาย และมีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดชุดไม่เหมือนกัน ซึ่งขี้นอยู่กับอาการหลักและอาการแทรกซ้อนต่างๆ

ดังนั้นในการเลือกชุดดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาตามความจำเป็นสำหรับอาการที่เกิดขึ้นโดยตรงกับสุขภาพของท่าน

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีอาการดังกล่าว แนะนำให้ดูแลสุขภาพ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Pollitin ซึ่งสกัดจากอณูละอองเกสรดอกไม้ ภายใต้การผลิตและวิจัยด้วยเทคโนโลยีที่มี มาตรฐานเดียวกับการผลิตยาตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “NUTRACEUTICAL” หรือ “โภชนเภสัช สารอาหารบำบัด” ที่ได้รับค่ามาตรฐาน ORAC หรือ ค่าระดับความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ และ ค่า CAP-e Test หรือ ค่าความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่เม็ดเลือดแดง ในระดับที่สูงมาก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ


error:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.